Boek 7 – Die Twaalfde Kamer

VOORWOORD

Omdat dit vir my noodsaaklik is om ‘n aanvegbare stelling in hierdie boek te maak, is dit nodig om die leser, in die vorm van ‘n samevatting, te herinner aan die openbaringe wat gedurende die vorige ses boeke na my toe gekom het.

Ek kan dit aanvaar dat enigiemand wat nie die vorige boeke gelees het, hierdie opsomming sal verstaan nie. Dit is nietemin noodsaaklik dat ek al die gebeure wat plaasgevind het in oënskou moet neem sodat ons weer eens die hand van God kan sien in die openbaringe van die kennis van die glorie van God, sonder dat ons daarvan bewus was.

In die eerste skildery, is die ‘lyn’ op ‘n wonderbaarlike wyse aan ons geopenbaar. Die ‘lyn’ skei die gees van die vlees en hiervan word breedvoerig, in die boek ‘DIE LYN’ verslag gelewer.  Ons is deur die Heilige Gees geleer van hoogtes en laagtes, van die verhewe en die benede. Jesus het aan Nikodémus, ‘n owerste van die Jode gesê: “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie” (Joh 3:5)  —    julle moet weer gebore word.

 Joh 3:6:  “Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.”

Dit is veral die laaste versie wat duidelik moet word in die boek.

Gedurende besigtigingstoere en veral met die onderwerp van die ‘Lyn’ was ons verstom om te sien hoe dat siek mense genees word, deur net op te kyk, deur ‘n natuurlike gedagtewêreld te verander in Christus-gedagtes. Dit wil sê die vleeslike gedagtes moet vervang word met bo gedagtes. Ons moes ook leer dat ten minste twee mense, oor enige onderwerp moes saamstem (Matt 18:19). Ons het geleer om ‘op te kyk’ en het die nadelige gevolge begin waarneem wanneer ons af gekyk het.

Op hierdie wyse, deur ‘op te kyk’, het gesinne begin leer hoe om mekaar te help, hoe om mekaar lief te hê en hoe om hul diepste drome met mekaar te deel om die dinge te bereik waarna hulle streef. Dinge wat in die diepste wese versteek was het nou geleidelik na vore gekom en is in die fynste detail van die onvervulde drome en behoeftes, met die gebedsvennoot gedeel. Dit het begin om ‘n gesinsaak te word om saam op te kyk en te sien hoe die Here voorsien wanneer die basiese beginsels reg toegepas word. En deur te leer hoe om ons gedagtes te dissiplineer, het ons terselfdertyd die Here verheerlik deur na die oplossing te kyk en nie die probleem nie, om die vyand te oorwin deur die bloed van die Lam en die woord van hul getuienisse (Openb 12:11). Die rede hoekom die kerke vandag nie die tog van oorwinning bewandel nie, is omdat die laaste gedeelte van die teksvers “en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie”, nie verstaan is en toegepas is nie. Ons moet deel wees van die sterwensproses, wat in hierdie boek breedvoerig verduidelik sal word.

Die eerste skildery het baie mense gehelp, want dit het verduidelik dat die dwarsbalk van die kruis, wat die skildery in twee definitiewe dele verdeel, bevestig het dat die LYN die bloed van Christus is. Ons moes die les leer dat die verhewe toestand van die gedagtes, slegs behou kon word deur die werking van die kruis en die bloed. Ons het geleer dat die verhewe toestand van die gedagtes, waar ons veilig in ‘n omheinde area is, die tuin is, en dat dit die dimensie is wat deur Adam verloor is. Dit is tot ons begrip gebring dat, om in hierdie verhewe toestand te kan leef, dit vir ons noodsaaklik is om Christus-gedagtes te hê. Ons het ook besef dat ons hele gedagtewêreld getransformeer moes word deur onsself te dissiplineer om op te kyk. Die dwarsbalk van die kruis het verduidelik dat die tuin (die verhewe), wat die eerste Adam verlore laat raak het, weer toeganklik gemaak is deur die laaste Adam. As die mens Golgota kan verstaan, sal hy weer eens in die teenwoordigheid van God kan lewe.

Die volgende ontdekking wat ons gemaak het, was dat die Lyn reeds regdeur die grot geloop het, ‘n kreasie van die kunstenaar en sy gesin, ses jaar voordat die lyn die eerste keer ontdek is en sonder dat een van hulle daarvan bewus was. Ons het gevind dat die lyn regdeur die grot, deur elke kamer sny en vlees van gees skei.

Die grot is onder inspirasie en bemiddeling van die Heilige Gees deur myself, die kunstenaar en skrywer van hierdie boeke, gebou. Ek was so oorwerk dat ek besig was om fisies te sterf. Deur hierdie fisiese toestand was ek bruikbaar vir die Gees gemaak en die grot is gebou as ‘n monument vir die skeiding van vlees en gees, want hierdie belangrike boodskap van Romeine 6 word selde, indien ooit vanaf ons kansels gepreek. (Illustr. 1)  

Deur hierdie nuut-gevonde kennis van die lyn tot die Bybel toe te pas, het dit algaande verbreed en skielik was groot gedeeltes van die Bybel, wat voorheen nie verstaan is nie, klinkklaar en duidelik. Dit was die aanloop wat gelei het tot ‘n groot aantal skilderye en sketse, sowel as die boeke ‘Die Tuin’ en ‘Die Kort Swaard’. Hierdie studies het voortgegaan en bewys dat die Bybel nie net profeties, argeologies en histories korrek is nie, maar dat dit ook geestelik korrek is. Deur die figuur van ‘n mens oor die grondplan van die tabernakel te teken, het ons gevind dat ons die tabernakel van God is, net soos die Bybel dit vir ons sê. (Illustr.2) (1Kor 6:19)

Op hierdie wyse is dit vir ons moontlik gemaak om te kon sien dat die omheinde tuin wat verlore gegaan het, die Allerheiligste van Heiliges is. Ons kon ook sien dat ons ooreenstem met die drie-verdieping tempel waar ons uit die buitehof groei na die Heilige plek en daarvandaan na die verhewe plek, in die teenwoordigheid van God, wat die Allerheiligste van Heiliges is. Dit vergelyk ook presies met die drie-verdieping ark wat Noag gebou het. Om selfs meer van hierdie waarheid te verstaan, is dit noodsaaklik dat ons by die Genesis-skepping begin. In die begin was dit donker (boos, hartseer, onkundig – Strong) en toe God sê, laat daar LIG wees, het dit geskied soos ‘n Oggendson, blydskap, vreugde en soos weerlig.

Hierdie het gelei tot die Genesis-sketse, wat bewys het dat toe God die aarde geskape het, het Hy gesê hoe ons geestelike groei sou geskape word uit chaotiese donkerte, in ‘n sewe-dag leefstyl, in die rus. (Illustr.3)

Verder het dit aan ons die rede vir die doringkroon getoon. Adam was omhein[getuin]. Job was omhein en het soos Adam dit verloor, maar Jesus het die doring-heining  gedra  om ons in die skaapkraal te kry. (Illustr.4)

Dit is in hierdie hoogtes waar ons binnegaan, via die Christus-gemoed, om konings in die Koninkryk van God te word.

Dit was tydens die openbaring van hierdie kinderlike sketsies, waar dit aan ons duidelik gemaak is hoe ons kan sien waar elke Christen in die berg van God is. Ons hoef maar net in die gesig van ‘n persoon te kyk. Hierdie berg-vorm in die gesig van die mens (Illustr.5), noem die

skoonheidskundiges die A-sone en dit is hier waar hulle die ouderdomslyne sal uitverf. Verf kan egter nie die gees bedek wat in die persoon heers nie. Hierdie berg-vorm word ook dikwels in die rolprentbedryf gebruik. Dink byvoorbeeld aan Paramount Pictures se sneeu-bedekte bergpiek. Na die berg vertoon word, verskyn daar ‘n aantal sterretjies wat in die vorm, soos geteken (Illustr.6) is, vorm aanneem.  Dit simboliseer dat dit in hierdie berg-hoogtes is waar die verbeelding soos ‘n arend sweef. Ander rolprentmaatskappye teken kastele, somtyds bo-op die berg en dan asof dit ‘n terloopse gedagte is, verskyn daar ‘n oggendson om die logo af te rond en in die

gedagtes te plaas. Moses het die wette van die Tien Gebooie op ‘n berg ontvang, Abraham het sy seun op ‘n berg geoffer, Jesus het Sy eerste diens op ‘n berg gelewer en Hy is op ‘n berg verhef en het vandaar opgevaar. Die verskil tussen die piramides en die berg van God is maklik te verstane as gevolg van die vergelyking tussen die twee. (sien foto, illustr.7&8)  Die piramiede-struktuur verteenwoordig die onwrikbare wette van die wêreldstruktuur. Leen geld en betaal dit terug met rente of verloor al jou besittings. Maar die berg van God verteenwoordig die heilige teenwoordigheid van God, wat is waar Sion is. Met ander woorde daarbo. Ons is ‘n stad op ‘n heuwel en wanneer die son soggens oor die berg opkom, is dit ‘n daaglikse herinnering dat Jesus ‘n oggend-persoon gewees het. Dit was dan ook die tyd toe die opstanding plaasgevind het. Vreugde kom in die oggend en daar is te veel tekse op te noem wat dit bewys, behalwe vir hierdie:

Hoogl 6:10:  “Wie is dit wat daar opkom soos die dageraad, mooi soos die maan, rein soos die son, verskriklik soos slagordes met vaandels?”

Toe Farao in die Rooi See verdrink het, het die son opgekom.  

Mark 16:2:  “En baie vroeg op die eerste dag van die week, net ná sonop, kom hulle by die graf.”

Die vorm van die gedagtes is dieselfde vorm as die opkomende oggendson. Baie dinge het nou in plek begin val en maklik verstaanbaar geraak, te veel om op te noem. Die belangrikste ding om egter te onthou, is wanneer die kruis op die voorhoof van ‘n persoon geteken word, is die sentrum elke keer daar waar Goliat deur die klip getref is, waar die Hindoes die kol verf en daar waar die Jode die vierkantige dosie met hul gebede dra. (Illustr.9) 

Kleuterrympies en storietjies begin nou ook in hierdie sketsies pas, byvoorbeeld Jan en die Boontjierank. Die reus het ‘daarbo’ gelewe en is ‘onder’ oorwin. Neem kennis van waar die rykdom was!

In hierdie geval was die vertikale balk van die kruis, die boontjierank en die dwarsbalk die ‘daarbo’ wat deur Adam verlore laat gaan is aan die vlees of die reus en wat later deur Christus oorwin is. Daarna het Hy Sy siel uitgestort vir die sondes van die mensdom. Baie meer word hiervan vertel in die boeke ‘Die Kort Swaard’ en ‘’n Kamer met ‘n Uitsig’. 

Die volgende wonderbaarlike ding wat gebeur het, was dat die uwe, as kunstenaar, moes begin skilder deur inspirasie van Bo en die resultaat was skilderye wat gespreek en bewys het dat al die skrifture praat van die ‘daarbo’ en die ‘benede’, net op verskillende wyses. Die kunstenaar het dinge begin skilder waarvan hyself nie eers bewus was nie, byvoorbeeld die geestelike see. Hy het ook begin verstaan dat alle mense soos ‘n see van emosies is en ook dat dit die taal van die Bybel is, byvoorbeeld ‘die gedierte of draak of hoer is op die see’.

Terwyl u hier lees, het u seker begin agterkom dat ons besig was om te ontdek dat fisiese dinge die geestelike openbaar. In die sesde boek ‘Die Geestelike See’, het ons tot die volle besef gekom dat ons ‘n see van emosies is, wat tot aan die nek reik (Jes 30:28).

In die dae van Noag, praat die Bybel van die see as ‘n vloed. Noag was gered in ‘n geseëlde ark, tot die pieke van die berge. Hierdie vergelyk met die verklaring wat Jesus gemaak het aangaande die vloed: “…die huis moet op die rots gebou word”, (berg of ‘daarbo’), sodat dit die aanslag van die vloed kon oorleef. Die vloed is ook die emosionele storms van die lewe. Die woord ‘lewe’ in hierdie sin, is die een wat ons moet verloën, neerlê en ons kruis opneem (Luk 9:23-24), en beteken ‘dier’ en is vleeslik. Elkeen van ons het ‘n see van emosies binne-in ons en dit kom van onder en styg na bo. Ons is soos ‘n rots in die see wat voortdurend deur die storms van die lewe gebombardeer word. Somtyds kalm, maar altyd blootgestel aan die gemoed-stemmings van die magtige dieptes. Ons is almal in dieselfde bootjie op die see. Gruwel stories word opgemaak deur slymerige dinge wat uit die dieptes van die see kom, ‘Jaws’ is in die see, en so ook die wrakke van ons verlede wat op die bodem van die see lê. Nie een van hierdie seemonsters word by die troon van God genoem nie, maar Baäl is die visgod. Ek laat dit aan die verbeelding van die leser oor om vas te stel watter belangrike geloof steeds die hoed wat soos ‘n vis gevorm is, tydens hulle seremonies dra. Die punt is, dat ons ‘n see van emosies is, wat in die verhewe, of gedagtes van ‘n persoon wil heers.

Die woord ‘emosies’ word nie in die Bybel gebruik nie, maar dit is die VLEES. Om die geheimenis van die vlees te verduidelik, het Jesus nooit direk van die geestelike of die vleeslike gespreek nie, maar dit aan die ganse mensdom oorgelaat om opreg te soek na die Koninkryk van God, asof ons op soek is na ‘n

groot skat (Illustr.10). Hy het eers tot die fisiese storm gespreek en dit gekalmeer en daarna, oor die meer na die berg aan die anderkant gegaan, waar Legio tussen die grafte gewoon het, met ‘n duisend demone wat hom regeer het. Alhoewel Hy die fisiese storm gekalmeer het, toon dit die geestelike werk wat Hy so graag aan ons almal doen en waarvan Hy ons leer. Na dit, het Hy die geestelike see in die waansinnige, naakte man van Gadara, se gemoed gekalmeer. Neem kennis van waar die demone was – hulle was in die berg. Vergelyk dit met die Heilige berg van God in Jes 14:13 en Eség 28. Die demone was in die man en het volgens hulle wil storms in hom veroorsaak terwyl hy tussen die grafte gewoon het. Die man was naak soos Adam geword het, wat ‘n vergelyking is met ons geestelike toestand. Ons is naak en blootgestel aan die kom en gaan van die see van emosies. Ons het nie geweet hoe om enigiets daaraan te doen nie. Dit is soos die kleuterrympie ’Itsie Bitsie Spider’. Ek glo dit moes ‘n moeder gewees het, wat aan haar kind vertel het dat die gedagtes sommige dae kalm is en ander dae stormagtig is, en dat ons niks daaraan kan doen nie. Maar dit is nie waar nie, want dit is waarvoor die kruis ontwerp was om te doen. Wanneer daar geen lewe in die berg is nie, is daar die dood, en dit is die vleeslike. Na dit het Jesus die demone toegelaat om die varke binne te vaar en hulle het terug in die see gegaan. Die gewete – Die Lyn, het sy waarheid bewys algaande ons uitgevind het dat die Lyn die oppervlak van die see is waarop Jesus geloop het. Dit is die Lyn waarop die son opkom en dit is waar ons ‘n kroon of ‘n hoofbedekking dra. Die Lyn is dus bokant die oë en word die onderwerp in die Bybel op verskeie maniere. Dit kan geteken word as ‘n sirkel binne die kop en vergelyk met die sirkel van die horison, waar bokant dit, die ‘lug’ is. Bokant die lyn is die verhewe gedagtewêreld in Christus, en onder dit is die emosies, intellek, wil en gevoelens (Illustr.11). Dit is ook die onderbewussyn, want in die see lê al die wrakke van ons verlede waarvan Jesus ons graag wil red.

Wanneer die son in die oggend opkom, vra die Here ons, hoe is ons gedagte-toestand vandag? Kon ons daarin slaag om dit te behou, of het die benede weer die verhewe betree? Adam, kan jy jou gedagtes behou? Geen persoon op aarde kan sy gedagtes behou nie, daarom, kom na die kruis (Illustr.12).

Soos ons daagliks gedagtes gevange neem, is ons eerlik met onsself en laat die tweesnydende swaard toe om tussen vlees en gees te onderskei. Ons kan op hierdie stadium al onderskei wat sonde is! Sonde is wanneer ons toelaat dat die benede die verhewe betree. Wanneer ons gesondig het, gaan ons na die kruis en kruisig die sonde in Christus, en word op hierdie wyse gered van die gevolge wat sondige gedagtes op die kondisie van die hart of gewete het. Ons gaan daagliks na die kruis om in Christus te sterf en om dan in Christus op te staan. Op hierdie wyse word met ons gedagtelewe gehandel en word dit getransformeer tot Christus-gedagtes. As ons gewillig is om tot die vlees te sterf, word daar met die effek, wat die verlede op ons gehad het, gehandel deur Jesus wat ons Tuinier is. Hy sal ons red van die marteling van die verlede wat ons daagliks wil vernietig en ons daarvan vrymaak. Dit kan alleen bereik word deur ‘n verhouding met die Here te hê, wie ons voorberei om na die Vader te gaan, deur die kruis en die bloed.

Die gewete moet skoon kom, heilig word en dit moet kan vergelyk met ‘n poel suiwer water na die reën. Skoon en kalm en wat die reënwolke en die reënboog reflekteer na die reën. As slegs die kleinste blaartjie op die oppervlak van ons gewete sou val, moet ons dadelik daarvan bewus wees ten einde te kan onderskei tussen vlees en gees.

Hierdie studies word breedvoerig in die sesde boek, ‘Die Geestelike See’ hanteer. Dit is ongelooflik, maar verskeie predikers van ouds, het ook hierdie taal van paralelle gepraat en die outeur vind gerustelling in hul werk, wat bewys dat hy nie alleen in sy denke gestaan het nie.   

F B Meyer:

Daar is ‘n magtige oseaan van krag reg rondom ons, maar vir een of ander rede kan ons nie daaruit put nie. Dit is soos ‘n elektriese stroom, wat weier om ons te help, tensy ons die regte instrumente, wat presies aangepas is om die dryfkrag uit te straal, het nie. Geloof is absoluut noodsaaklik vir die uitdra van God se krag om in die behoeftes en sondes en hartseer van die wêreld te voorsien.”

Die woord ‘oseaan’ word hier in ‘n geestelike sin gebruik en moes eintlik ‘lug’ gewees het, want elektrisiteit is in die weerlig, in die ‘lug’. Die woord ‘weerlig’ is ‘n beskrywende Hebreëuse vertaling van ‘Lig’. Toe God in Genesis 1:3 gesê het: “Laat daar lig wees”, was dit ook waar die krag was. Wanneer ons, ons harte aan God gee, kom daar lig en ons sondes is vergewe as gevolg van die werking van die kruis. Ons is nou in die ‘lug’ in Christus en die KRAG omgewe ons, die hart is bloed-gewas en in verbinding met die hart van God. Omdat ons sondes vergewe is en ons harte gereinig is, het ons geloof. MAAR! Ons verloor hierdie verhewe posisie in Christus die oomblik wanneer ons weer vleeslik of dierlik raak! As ons nie die hart bewaak nie, word ons weer naak, naak en blootgestel aan die see.

Lees die stukkie van Meyer weer en u sal sien dat hy onder die indruk was dat geloof alleen die wye oseaan van krag sou bring. Maar daar kan slegs geloof wees as die hart rein is. Die onderwerp van die Bybel is, dat die hart bewaar moet word. Die woord ‘behou’ word vertaal as ‘bewaak’.

Gen 2:15:  “Toe het die HERE God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak.”

Spr 4:23:  “Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.”

Lees verder deur die Boek aan te skaf.

Terug na boek lys

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *