Boek 5 – ‘n Kamer met ‘n Uitsig

VOORWOORD

Dit was tydens die skryf van hierdie boek, dat vriende van ons skielik siek geword het en ons toe vinnig van die sappigste stukkies, wat in hierdie boek vervat is, moes uithaal vir onderskraging. Dit het gelei tot die totstandkoming van die tweede boek in die reeks, Die Lyn, naamlik ‘DIE KORT SWAARD’. DIE  KORT SWAARD, bied Bybelbegrippe in kort vorm, maar op so ‘n wyse dat selfs ‘n kind dit sal verstaan, aan en ek vertrou dat u op hierdie stadium reeds vertroud met die boek is.

Hierdie is die vyfde boek in die reeks. Dit is geskryf in dagboekvorm, presies soos ek persoonlike openbaringe van Die Lyn, van God ontvang het. Dit bevat in diepte Bybelstudies op die meeste kontroversiële Bybelonderwerpe, sonder enige vooroordeel. Die boek is vol ongelooflike openbaringe wat die liggaam van God, onmiddellike behoefte aan het.

Die boek is vir volwasse Bybellesers en soekers na die waarheid, dieselfde mense na wie Jesus verwys het, toe hy met die vrou by die put gepraat het. Hy het gesê dat daar ‘n tyd sal kom dat wanneer hulle aanbid, hulle dit in die gees en in die waarheid sal doen. Die doel van die boek is om al die teologiese gapings te vul en om ‘n nuwe fondasie te lê, sodat u, u eie persoonlike vrae kan formuleer. Alles wat u in hierdie boek vind, is binne-in ons en u sal die noue verwantskap tussen ons en die aarde hierin sien. GEESTELIK GROEI ONS VAN BINNE ONSSELF, WANT DIT IS WAAR GOD BEGEER OM TE LEWE; BINNE IN ONS. En jy weet, die Koninkryk van God is binne ons.

As studieverwysing, gebruik ek altyd E-Sword, waarsonder die skryf van hierdie boeke, ‘n feitlik onmoontlike taak sou wees. E-Sword kan gratis afgelaai word by www.e-sword.net. As u die ‘PDF’-pakket gekoop het, sal u die installasie- instruksies op die skyf vind.

Deur hierdie program het u toegang tot al die belangrikste Bybel-vertalings, wat ooit geskryf is, asook die kommentare van die belangrikste Bybelstudente, nl. Wesley, Henry, Matthew en nog talle woordeboeke. Bo en behalwe dit, het Nelson se Vinnige Bybelverwysingswoordeboek, enorme waarde tot hierdie studie bygedra. Wanneer u ‘n G of ‘n H met nommers by, sien (Bv. G1442 of H6643), weet dat dit verwys na die Grieks en Hebreeuse vertalings en die nommer is Strong se Woordeboek-verwysing. Deur E-Sword te gebruik, kan u hierdie vertalings naslaan, deur net die verwysingsnommer te gebruik.

Om die boek van Openbaring te verstaan, en ek is oortuig daarvan dat ons daarheen oppad is, moet ons die boek Genesis verstaan. Ek is verskriklik lief vir Genesis. Ek sal gewoonweg die res van die Bybel vinnig lees, sodat ek weer by die begin, Genesis, kan begin. Ek is oortuig daarvan, dat die sleutel om God se Woord te verstaan, lê opgesluit in Genesis. U sal binnekort sien, dat Openbaring, in Genesis geopenbaar word.

Ons weet dat die krag in die gedagtes lê en dat baie mense genesing, deur vertrouende suggesties aan die gedagtes, bewerkstellig het. ‘n Besondere persoon met ‘n leweraandoening kan byvoorbeeld deur aanraking genees word, terwyl ‘n volgende persoon met ‘n nieraandoening ook deur aanraking genees word, maar die genesing in die eerste persoon gaan voort, terwyl dit met meer mense gedeel word. In gevalle soos hierdie, kan ons aflei, dat dit geskied deur geestelike suggesties en dit is hoe baie Nie-Christene en Christene geloofsgenesing ervaar. Ek is seker daarvan dat u van baie sulke gevalle weet, waar mense hulself eenvoudig gesond sien en dan gebeur dit so, sonder dat hulle hul lewens aan Christus gegee het. Hulle dink voortdurend aan die dinge wat hulle benodig en dan kom dit op bonatuurlike wyses na hulle toe. Al die ‘positiewe denke’-boeke, vertel van sulke ware gevalle, terwyl die meeste van hierdie mense nie eers glo dat God bestaan nie.

Maar wat van ons, die Christene? Ons wil ons heling en sukses deur Christus ervaar, daarom bestudeer ons nie die ‘mind’ nie en ons is bang die gepeuter met die denke sal veroorsaak dat ons deur demone beset sal raak. In die tussentyd, stap al die ander weg met die wonderwerke!

Kan dit wees dat ons so gebonde geraak het deur allerhande tradisies en gelowige denke, dat hierdie eenvoudige waarhede oor die krag van die ‘mind’ en die eenvoud van kinderlike verbeelding, so ver van ons verwyderd geraak het, dat dit heeltemal buite ons hedendaagse begrip val? Watter deel van wat Jesus gesê het: “Die koninkryk behoort aan die kinders”, verstaan ons nie? En die volgende een: “Soek eers die koninkryk en alles sal vir jou bygevoeg word”? Kan ‘alles’ regtig beteken ALLES!?

Ek wil u graag op hierdie stadium herinner aan die Eerste skildery in die boek DIE LYN, waar ons tot die konklusie gekom het, dat die siel, die gedagtes is. In al die daaropvolgende boeke, het ons deurgaans gesien dat God die wêreld so lief gehad het, dat Jesus Sy lewe vir die siel van die mens gegee het. Die volgende is ‘n sleutelskriftuur:

Ef 3:20:  “En aan Hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk,…”

Waar vra of dink ons? Waar is die krag? Ek glo ons sal almal saamstem, dit moet die gedagtes wees. In beide die Ou- en Nuwe Testament, word die ‘siel’ en ‘hart’ vertolk as die ‘gedagtes’ en die ‘sentrum’. Dan het ons nog woorde soos ‘bewussyn’ en ‘onderbewussyn’. Ons sal mettertyd ook hierdie woorde bestudeer, maar ek is oortuig daarvan dat dit ons weerhou van die begrip en verstaan van die krag van die gedagtes. Daarom, vir die doel van hierdie studie, moet ons aanvaar, die gedagtes is wat jy mee dink en verbeel. (Asof jy dit nie reeds weet nie). Kom ons gee vir u ‘n voorbeeld: Ons sal sê, hierdie persoon het ‘n kwaai gees. Hoekom is hy kwaai? Want dit is die wyse wat hy dink. Wanneer jy na sy gesig kyk, kan jy duidelik sien waaroor hy die heelnag gedink het.

Die volgende is ‘n gebed wat ek gebruik om alle studies mee te open:

Ef 1:17-19:  “…dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is; en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte.”              

Ons bid Ef 1:17-19, dat ons die gees van wysheid en openbaring van die kennis van die krag (G1411, Wonderbaarlike krag) mag ontvang.

Matt 6:13:  “Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.” (Ook G1411).

Ons wil graag God se denke hê, want dit is waar die krag is. 

Matt 10:1:  “En Hy het sy twaalf dissipels na Hom geroep en aan hulle mag gegee oor onreine geeste, om hulle uit te dryf en om elke siekte en elke kwaal te genees.”

Die krag wat God aan hulle gegee het, is die kennis van wie satan is. Hierdie krag wat God aan hulle gegee het, is G1849, wat beteken: Mag, Vryheid, Meesterskap, Magistraat, Outoriteit en Jurisdiksie.

Hierdie is die outoriteit waarmee ons praat, wanneer ons die kruis aan mense verduidelik. Neem eers outoriteit, maak seker dat die donkerte sy knieë buig en praat dan reguit en onbeskroomd. Ons is almal tot ‘n mate omsluier, maar dit is die kennis van die waarheid wat ons loskoop.

Wat het gebeur met die dissipels? Hul denke is verander in die teenwoordigheid van hul God en hulle het geleer om hoog te dink, of verhewe denke te hê. Laat ons terugkeer na die krag wat in alle mense gesetel is.

Sag 4:6:  “ Nie deur krag  of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die HERE van die leërskare.”

In die skets hier langsaan, word die krag in ons, aangedui deur die kleurbaan in die kop (Illustrasie 1).       

           

                                             

Gen 2:7:  “And the LORDH3068 GodH430 formedH3335(H853)  manH120 of the dustH6083 ofH4480 the ground,H127 and breathedH5301 into his nostrilsH639 the breathH5397 of life;H2416 and manH120 becameH1961 a livingH2416 soul.H5315”

Gen 2:7:  “En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.”

Die Geamplifiseerde Bybel, noem die mens ‘n lewende wese en die King James Bybel, noem hom ‘n lewendige siel. Hierdie woord ‘siel’ is H5315 en word vertaal as: ‘kreatuur wat asemhaal’ (kan ook dierlik wees); ‘eetlus’; ‘gedierte’; ‘wese’; ‘vis’; ‘gees’ of ‘wellus’. Al hierdie dinge is soos ‘n lewende wese kan wees. Die mens het nou ‘n wil en emosies. Wat is ‘n wil en emosies? Dit is die asem van God! Alle emosies is die asem van God. Ons het nie net goeie emosies nie, sommiges is baie sleg en ons verwys na hulle as die dier of die see binne ons.

In boek twee, ‘DIE KORT SWAARD’, het ons die see van emosies binne ons vir u gewys. Hier volg enkele skriftuurplasings om hierdie waarheid, wat daagliks geopenbaar word, te staaf:

Hab 1:14:  “So maak U dan mense soos visse van die see, soos kruipende gedierte wat geen heerser oor hulle het nie.”

Hier is die kommentaar van Vines se Woordeboek oor die see (H3220 – Yam). Ek vertaal vrylik uit die oorspronklike Engels en dit is wat Vines sê: “In sommige gevalle word die woord yam (see) dalk verteenwoordig deur die Kanaänitiese god Yamm. “(Job 9:8) wat alleen die hemel uitspan en stap op die golwe van die see.” 

Neem kennis van die woord ‘see’, wat ‘n Kanaänitiese god, Yamm voorstel. In sy volgende paragraaf, identifiseer Vines, die see as die vyand. Vines sê:

As ons hierdie verklaring omtrent Yamm, as korrek aanvaar, kan die teksvers Job 9:8 soos volg lees: “…wat alleen die hemel uitspan en stap op die rug van Yamm.” Die paralelle tussen ‘hemele’ en ‘seë’ lei ons desnie- teenstaande, tot die gevolgtrekking dat hier, na die letterlike see verwys word.”

“Psalm 89:9-10, is ‘n meer realistiese plek om na die verwysing van die woord ‘Yamm’ te kyk, want hier word die woord geïdentifiseer as een van die vyande van God, in die onmiddellike nabyheid van die godin Rahab: “U heers oor die trotsheid van die see; as sy golwe hulle verhef, bring U hulle tot bedaring. U het Rahab verbrysel soos een wat verslaan is, met u sterke arm u vyande verstrooi.

Let veral op die volgende teksvers, waar Job vra of hy dan die see is? Hy besef dat daar iets verskriklik binne hom is.

Job 7:12:  “Is ek ‘n see (Yamm), of ‘n groot seedier, dat U ‘n wag teen my opstel?” (sien ook Job 26:12 en Ps 74:13).

Ps 74:13:  “U het deur u sterkte die see geklief; U het die koppe van die seemonsters op die waters verbreek.”

Die woord ‘see’ word deur Strong se woordeboek, vertaal as: ‘Slang’ of ‘Jakkals in die waters.’ ‘Water’ word vertaal as: ‘Afval’, ‘Urine’ en ‘Semen’. Om Job 7:12 verder te bestudeer, kyk na Adam Clark se kommentaar.  

Adam Clark: “Yam is in die groot waskom, direk voor die Heilige Plek, gebruik. Verder het die Chaldeërs die koperpilare wat in die huis van die HERE was, en die afspoelwaentjies en die kopersee wat in die huis van die HERE was, stukkend gebreek en die koper daarvan na Babel weggevoer.” (2 Konings 25:13). In 1 Konings 7:23 word dit ‘n see van gietwerk genoem, terwyl Jeremia 27:19, dit eenvoudig net ‘n see genoem het.

Ons moet gewas word van die see, voordat ons die Heilige Plek kon betree. Yam wat gebruik is, kom van magtige riviere soos die Nyl.

Jes 19:5:  “En die waters sal uit die groot waterplas verdwyn, en die rivier sal uitdroog en droog lê.”

Soos ons in my boek, DIE KORT SWAARD geleer het, wil ons innerlike emosies beheer oor ons gedagtes neem en die uitdaging wat voor ons lê, is om ons ‘minds’ te kan behou. Adam, behou jou tuin, want ons het ‘n see van innerlike emosies binne ons!

Die ‘mind’ is die siel. Die woord ‘siel’, word 682 keer in die Ou Testament alleen gebruik en dit is genoeg stof om ‘n geweldige studie van te maak, want hierdie woord is nie net siel nie. Dit sal ook jou insig verbreed en help om die Bybelse, geestelike wêreld te betree.

Om die gedagtes van ‘n vis te hê, is waarskynlik Dagon (Visgod). Maar ons het ‘n dier in ons. Neem as voorbeeld: Vetsug, woede ens.

In die Nuwe Testament het ons die volgende:

Rom 8:6:  “Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede,…”

Om ‘n geesbeheerde gedagte te hê is G4151 en word vertaal as: ‘’n Stroom van lug’, ‘Asem’, ‘Super mensengel’, ‘Demoon’ en ‘Heilige Gees’. Daarteenoor is ‘n vleeslike gedagte, die dood. Ons gaan steeds fisies dood en die laaste vyand is die dood. As Adam van die verkeerde boom eet, sal hy sekerlik sterf. Om vleeslik te dink is die dood en nie lewegewend nie. Ons moet kan skep in ons gedagtewêreld, met lewensdenke.

Hy is nou ‘n lewendige wese wat asemhaal (H5315). Die krag wat in hom is. Is God in hom. Die asem van God is die krag binne ons. Hy is die ‘EK IS’. So het Hy Homself aan Moses voorgestel, EK IS! Ek is wat? Ek is die krag binne jou!

Die naam van hierdie krag is LIEFDE en Hy gee ons alles wat ons kan dink. Daar is wel mense wat hierdie krag van binne gebruik, sonder om die eer aan God te gee. Sommiges buig yster en ander loop op gloeiende kole terwyl ander heling vind en hulle noem dit die krag van die denke, of positiewe denke. Alles behalwe om aan God die Glorie daarvoor te gee. Henry Ford, Thomas Edison, Marconi en Mark Twain het almal die Oneindige Krag vir inspirasie gevra, voordat hulle gaan slaap het. Hulle het hul gedagtes gevul met dit wat hulle wou gehad het en die volgende oggend, vol verwagting wakker geword. Nie een van hierdie beroemde mense, was erkende Christene nie. My eie swaer,  was ‘n nie-Christen. As ‘n baie suksesvolle besigheidsman, het ons hom eenmaal gevra, om tydens ‘n naweekseminaar by die Skoen, ‘n groep mense toe te spreek. Hy het gesê, daar is ‘n krag binne elkeen van ons, hy weet nie wat dit is nie, miskien is dit God. Maar hy glo nie in God nie. Hy het deur selfdissipline, homself geleer om hierdie Krag vir finansiële gewin aan te wend. Hy het elke oggend, vroeg opgestaan en winter of somer, in die swembad geduik. Hy sê, hy het dit gedoen om homself te oefen om sy ‘mind’ gefokus te hou op dit wat hy ookal nagejaag het. Hy sou sê: “Daar kom my nuwe kar,” sy hande in afwagting vryf en dan kry hy dit!

Hierdie nie-Christenmens het die volgende stelling gemaak: “As jy eenmaal besluit het wat jou doelwit is, moet jy aanhoudend daarna kyk. Moet nie bekommerd wees as daar nie geld is nie, die geld sal kom.” Hy was nooit afgunstig of jaloers op iemand anders nie, maar hy het ook GEEN BENUL VAN NEDERIGHEID gehad nie. Hy het daarin geglo om goed te wees en het altyd van ‘Ou Niek’ gepraat asof dit sy persoonlike kastyder was. As jy my boek, ‘Die Geheimenis van die Eeue’ gelees het, sal jy ‘n idee hê van die innerlike oorloë wat binne ons woed. Daar was egter ‘n baie diep, persoonlike hartseer in my swaer. Dit was iets wat nie deur besittings of ‘n kompeterende leefstyl, vervul kon word nie. In my persoonlike studies deur die jare, het ek nog nooit een van hierdie suksesvolle persone, ooit fisies hard sien werk nie. Hulle spandeer geweldig baie tyd aan die vertroeteling van hul persoonlike drome en om hulle self daarmee te vul. Hulle is ook gewoonlik verskriklik kompeterend en moet altyd uitblink in wat hulle ookal hulle gedagtes op gesit het. Hy was egter ook nie so gelukkig in die ander areas van sy lewe nie en sy huwelik en ander verhoudings het daardeur skipbreuk gely. Die doel van hierdie voorafgaande les, was om ons te leer om holistiese voorspoed te geniet.

KRAG

Sag 4:6:  “Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, …”

Geweld’ is: Ek gaan vandag hierdie probleem oplos met my persoonlike wil en mag. 

Krag’ is: Om deur positiewe denke te bereik wat ookal ons as doelwit gestel het. 

Gees’ is: Om teen die berg uit te gaan en instruksies van God te ontvang.

Ons as Christene, word nie aangemoedig om die Krag te gebruik nie, want ‘n duiwel kan ons beset en in alle geval klink dit darem te Oosters. Maar ons bid nogtans Ef 1:17:  “…die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee,…” In Psalm 1 word ons geleer om te mediteer. In die grootste deel van die samelewing word lesse in die krag van die gedagtes, nie geduld nie. Selfs as kinders, leer ons om geld by die bank te leen. Die banke sê: “Kom na ons toe, julle het God nie nodig nie. Ons sal vir julle geld leen en dan kan julle die res van julle lewe in skuld gedompel wees.”

Selfs die Bybel leer ons nie deur geweld of krag nie, maar deur die Gees. Baie van die ‘krag van die ‘mind’-boeke’, probeer om die krag te verduidelik en hulle gebruik dit ook suksesvol, selfs terwyl hulle skriftuur aanhaal. Ons weet egter dat ‘n mens enigiets uit die Bybel kan bewys. Ons wil egter weet hoe doen ons dit deur die Gees en die Waarheid.

‘n Studie van die woord ‘siel’ in die Hebreeus en Griekse konkordansie, het tot die volgende ontdekkings gelei.

SIEL

Die siel is die ‘mind’. As ek hierdie waarheid as kind geweet het, sou my lewe waarskynlik heeltemal anders daaruit gesien het, want die mens is wat hy dink. Sigmund Freud, die vader van die hedendaagse psigologie, is grootliks verantwoordelik vir die verwarring. Die meeste mense vermy die onderwerp en laat dit oor aan die geleerdes, maar hy het ons ten minste uit die donker eeue gehaal en mense word nie meer op brandstapels, as hekse verbrand nie. Maar kom ons kyk wat die Bybel daaromtrent sê.

Vines se woordeboek oor die SIEL:

Vines oor Spreuke 16:2: “Die woord skyn meer as slegs die element van die lewe te beteken, dit wil voorkom asof dit ‘Siel’ beteken.”

Spr 16:2:  “Al die weë van ‘n man is suiwer in sy oë, maar die HERE toets die geeste.”

Vines gaan voort en sê dat daar 28 Bybelname vir die woord ‘siel’ is, maar hy sê nie wat dit is nie. Daarom het ek dit my taak gemaak om hulle vas te stel en sal dit mettertyd in hierdie boek met u deel.

Ek het gevind dat die gedagtes, SENTRUM is en 666 keer as die hart vertaal word. Die siel en gees van die mens is een van die verwarrendste onderwerpe op die aarde. Wanneer die meeste mense gevra word, waar die siel geleë is, wys hulle na hul bors en wanneer ons hulle vertel dat die siel die gedagtes is, maak hulle of hulle dit nog altyd geweet het. Dit is eintlik belaglik, ons moes as kinders reeds hierdie fundamentele waarheid geleer gewees het.

HART

Die woord ‘hart’ word as ‘gedagtes’ vertaal. 

Spr 4:23:  “Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.”

Hierdie woord ‘hart’ word vertaal as ‘gedagtes’ en ‘sentrum’ (H3820). In hierdie konteks, word die woord 666 keer, in die Ou Testament gebruik. Hierdie syfer sal later vir u meer betekenis kry. Wanneer ons nou Spreuke 4:23 reg lees, sal dit só klink: “Bewaak jou ‘gedagtes’ meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.” In ander woorde, soos die mens dink, so is hy.

In Psalm 21:2, gee God ons die begeertes van ons harte, maar die woord beteken eintlik ‘mind’.   

In Ex 7:3, verhard God die hart van Farao. Ons weet nou dat ‘hart’ beteken ‘mind’. Ons verhard ook ons gedagtes, byvoorbeeld wanneer ons sê, ons sal nooit weer iemand, vir een of ander rede vertrou nie.

Gen 6:6:  “…het dit die HERE berou dat Hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in Sy hart (‘Mind’).

Spr 3:5:  “Vertrou op die HERE met jou hele hart (‘Mind’) en steun nie op jou eie insig nie.”

Hierdie lei ons nou na die mees belangrikste teksvers van almal. Die woord ‘siel’ is ‘gedagtes’ en is Strong se nommer H5315. Die ander betekenis daarvan is ook, ‘’n lewende wese wat asemhaal’. Dit is dieselfde asem wat in Adam geblaas is. Die woord is ook dieselfde lewe in alle lewendige wesens. DIE ASEM VAN GOD.                                                                       

Jes 53:10:  “Maar dit het die HERE behaag om Hom te verbrysel; Hy het Hom krank gemaak; as sy siel ‘n skuldoffer aangebied het, sal Hy ‘n nakroos sien;  Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die HERE sal deur sy hand voorspoedig wees.

Sonde is die wyse wat ons dink.

Illustrasie 2 is waarnatoe ons op pad is, ons wil God se Koninkryk, Krag en Glorie wees. Ander mense moet sien ons is anders, want die Koninkryk is binne ons.

HET JESUS REGTIG VIR ONS GEDAGTES GESTERF?

Die wetenskap vertel ons dat ons elke elf maande, ‘n nuwe liggaam bou. Maar as ons defekte soos vrees, jaloesie en woede in ons ‘nuwe’ liggaam bou, kan ons mos niemand anders as onsself verantwoordelik hou nie. Wetenskap kan ons egter nie vertel hoe ons, ons gedagtes kan behou nie.

Die Goddelike krag binne ons is goed en oorvloedig, vol van alle goeie dinge wat ons, ons ookal kan verbeel, dink of voor vra (Ef 3:2). Dit is voordurend besig om te skep en te por vir ‘lewensdenke’. Tradisies en gelowe het ons egter beroof van hierdie konstante, lewegewende krag en het dit vervang met vrees. Deur die lewens van suksesvolle intrepreneurs, groot kunstenaars, digters, sprekers en skrywers, te bestudeer, sal jy hulle altyd kry, waar hulle die innerlike krag vra om dinge te openbaar, wat niemand nog van geweet het nie.

Henry Ford, Thomas Edison, Mark Twain, Robert Louis Stevenson, Dale Carnigy, Giacomo Puccini, Johannes Brahms, om net enkeles te noem, het almal gesê: “Die idees het onmiddellik reguit in my ingevloei, direk vanaf God.” Hulle was nie noodwendig Christene nie en het beslis nie die werk aan die kruis verstaan soos ons dit vandag verstaan nie. Hulle het nie van die bloed geweet nie, maar hulle het aan die krag van die ‘mind’ geglo. Hulle het geglo om goed te wees. Maar is goed, goed genoeg om jou in die hemel te kry?

Die meeste van hulle het gesê, hulle is die kapteins van hul eie siele. Anders as met ons. Ons het ‘n Kaptein wat alle dinge aan ons openbaar, deur Sy inwonende Gees. Ons word voortdurend gelei deur Sy waarheid en ons is die nuwe generasie, waarop die aarde gewag het om geopenbaar te word (Rom 8), en die nasies sal stroom na hierdie lig (Jes 55:5), want in hierdie mense is die lig van die wêreld (Matt 5:14). Daarom, staan op, jou lig het gekom, want die Glorie van God het in jou verrys (Jes 60:1). Die kennis van die Heerlikheid van God, het nou na ons toe gekom (Hab 2:14).

In die eerste skildery, is die siel en gees aan u verduidelik. Ek verfris net u geheue gou. Die siel se geslag is vroulik. Wanneer ons dan ‘n Hebreeuse, of Griekse woord vind, wat verwys na die vroulike, weet ons dit verwys na die siele-realm, soos ons sal vind met die musiekinstrumente wat na bewering in Satan gevind is (Eseg 28:13), vroulik is. Daarom kon hy (Satan) in die siel  (‘mind’) wees. Ek is seker u verstaan teen hierdie tyd, dat ons denke hemel of hel kan wees. Wanneer die duiwel uit die hemel gewerp word, beteken dit eenvoudig dat hierdie persoon, die kennis en begrip van die kruis en die bloed ontvang het. Dat sy siel met die bloed besprinkel is. (Die duiwel is uit die gedagtes van die persoon gewerp as gevolg van die bloed).

Nog ‘n voorbeeld wat in die gedagtes kom, is Jesus wat gesê het, hulle moet die net aan die regterkant van die skuit, werp. Die regterkant is vroulik. Daarom het Jesus verwys na die siele-realm, wat vroulik is, want die is die moederskoot van begrip en die plek waar ons verbeel.

Ons is ‘n boom wat geplant is by strome van water (Woord). Dit beteken ons word geweek in die Woord, begryp dit in die baarmoeder van begrip (‘mind’) en dan sal ons manlike deel, die gees, reageer soos ‘n koning.

Soos ons dink (Vroulik), so is ons (Manlik). Wat ookal jy vandag in die gedagtes ontvang en begryp, sal in die hart aanbid word. Waar is die hart? Dit is die plek waarnatoe al die vooropgestelde idees, eventueel kom. Dit is natuurlik ons sentrum. Strong se vertaling van die ‘hart’, in die Ou Testament, is ‘gedagtes’ of ‘sentrum’.

Die Koninkryk behoort aan die kinders, daarom is hierdie dinge nie so moeilik soos ons, onsself wysmaak nie. Soos ons aangaan met hierdie studie, sal alles wat ons geleer het, van wat die gedagtes is, later bymekaar uitkom.           

Spr 23:7:  “Want soos hy in sy siel bereken, so is hy…”

Hierdie studie is gedoen in die boek, ‘Die Kort Swaard’ en die woord ‘hart’ is 666 keer vertaal as ‘gedagtes’ of ‘sentrum’, in die Ou Testament. ‘n Goeie voorbeeld van die Bybelse konotasie van die woord ‘hart’ is Strong se nommer H5315, wat ‘mind’ beteken.

Die woord ‘gedagtes’ is 162 keer vertaal as ‘hart’ in die Nuwe Testament, en behoort van enorme waarde te wees, wanneer in die regte konteks gelees word, byvoorbeeld:

Matt 5:8:  “Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien.”  

Vervang die woord ‘hart’ met ‘gedagtes’ (Strong H2588) wat beteken: Gevoelens; denke; gedagtes en gebroke hart. Ons het ‘n gebroke hart, wanneer die dinge wat ons so getrou aan glo, verkrag word.

Matt 5:28:  “Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na ‘n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart (‘mind’) met haar egbreuk gepleeg het.”

O! So, die egbreuk is nie so diep nie, dit is slegs in die gedagtes (‘mind’), maar wie op aarde kan dan ooit suiwer gedagtes hê? Dit is hier waar Jesus inkom. Hy het vir die gedagtes van die mens gesterf en net Sy bloed kan die suiwer hou. Ek maak hierdie stelling, gegrond op al die voorafgaande konklusies wat gemaak is in die vorige boeke en skilderye.

Matt 6:21:  “…want waar julle skat is, daar sal julle hart (‘mind’) ook wees.”

Hierdie skriftuurplasing, hou ‘n geweldige implikasie vir alle Bybellesers in. Dit beteken inderwaarheid dat, wat ookal in jou gedagtes oorheers, is die koning van jou gedagtes. Die Bybel leer, ons moet die gedagtes van Christus kry.

Matt 9:4:  “En toe Jesus merk wat hulle gedagtes was, sê Hy: Waarom bedink julle slegte dinge in julle harte?”

Hierdie is die eerste vier skriftuurplasings in slegs Matthéüs en as u voortgaan met hierdie studie, sal dit u lewe verander. Ek het nog nooit die Bybel verkeerd kon bewys nie, dit is net die manier waarop ons dit vertolk. Hier is nog ‘n teksvers, net om u te wys dat die Bybel aan die hand van die Griekse en Hebreeuse konkordansie gelees moet word.

Matt 11:29:  “Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart (‘mind’), en julle sal rus vind vir julle siele (minds’);”

Gen 2:7:  “En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.”  Strong vertaal hierdie woord as ‘mind’. As ek die siel op hierdie stadium sou probeer verduidelik, sal dit vir u soos ‘n feëverhaal klink. Daarom is dit belangrik dat u die boek, biddend lees, sodat u die skriftuurlike agtergrond kan kry en dan sal die verstaan daarvan, en die eenvoud van die siel se funksies en die ooreenkoms met die natuur daarvan, vir u soveel makliker wees.

Bostaande sal in die volgende boek, ‘Die Geestelike See’, waarby Watchman Nee se werk ingesluit en opgesom is,  breedvoerig verduidelik word.

Dit is die verskil tussen ons en diere. Hierdie krag wat God in ons geplaas het, om te kan doen, alles wat ons dink ons kan. Daar is krag in die siel, of jy gered is of nie. Alle mense kan hulle wend na die krag van binne, om byvoorbeeld hulle genesing te vind ens. Daar is natuurlik baie metodes en tradisionele genesers behandel hul pasiënte met danse, toorkrag en beswerings.  So ‘n persoon kan genesing vind deur die aanraking van towerbeeldjies, deur spesiale klere aan te trek, drink van doepas, of enige ritueel, solank as wat dit die denke weglei van vrees en bekommernis, na geloof en afwagting. Dan vind genesing plaas. Alles is omdat ons ‘n lewendige siel is (Illustrasie 3). Die klein sonnetjie in die ‘gedagtes’ van die skets, illustreer, wat ookal die persoon dink, solank as wat hy lank genoeg daaroor dink, sal sy liggaam oorspoel. Hy sal wees wat hy dink hy is (Illustrasie 4).

KRAG: Hulle gebruik die krag van hul denke, maar die Woord sê: “Nie deur krag of geweld nie, maar deur My gees (Sagaria 4).

In ons geval, as Christene, probeer ons om soos die skets hierbo te wees. Die Koninkryk van God, word die oggendson genoem en die resultaat van hierdie Koninkryk van God sal veroorsaak dat ons heeltemal oorspoel sal word met hierdie hemelse lig en riviere van lewende waters sal in en uit ons vloei. Maar ongelukkig het ons ook die laer emosies binne ons, wat ons Noorde (gedagtes) wil oorheers en die son verhoed om binne ons op te kom.

Jes 41:25:  “Ek het uit die Noorde een verwek, en hy het gekom; van die opgang van die son af een wat my Naam sal aanroep; en hy kom oor die owerstes soos oor modder, en soos ‘n pottebakker die klei trap.”

En die ergste van alles is, God het die donkerte gemaak.

Jes 45:7:  “…wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.”

Job 12:22; 30:36; 38:19; Ps 18:28; 112:4; 139:11; 139:12; Jes 5:20; 9:2; 42:16; 50:10; 58:10; 59:10; Jer 13:16; Dan 2:22; Joh 1:5; 3:19; 8:12; 12:35; 12:45; Hand 26:18; Rom 2:19; 13:12; 1 Kor 4:6; 1 Pet 2:9; 1 Joh 1:5; 2:8; 2:9.

Die rede vir al bostaande verwysings is, omdat daar steeds mense is wat nie wil glo dat God die donkerte geskape het nie.

Hierdie boek sal jou wys wie die duiwel is en dat jy hom nie langer hoef te vrees nie. Ook sal jy hierin leer hoe die gedagtes volgens die skrifture, werk. Dit word gewaarborg om jou vry te stel en om hier op aarde in die Heiligste van Allerheiliges te woon, en dit sal elke bewering wat hierin gemaak word, bewys deur honderde skriftuurplasings en sketse.

Voordat u probeer om die Bybelverhale en die mense daarin te verstaan, is dit nodig dat u moet verstaan hoe die geografiese kaart van Israel, ook die geestelike storie van die groei uit die donkerte na die lig, verduidelik.                                                                                                   

Illustrasie 5: Kaart (Volgende bladsy).

Die eerste stap wat u moet neem, is om die kaart te memoriseer. Neem veral kennis van waar die berg Ararat is. Dit is natuurlik waar die ark tot ruste gekom het, ver Noord en na die Weste van die kontinent, waar Israel eventueel gevestig sou word.

Dit is waar God die belofte aan Noag gemaak het, dat hy en sy nageslag, hoog, in die kleure van die ‘Oggendson’ sal lewe.   

Lees verder deur die boek te bestel.

Terug na vorige bladsy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *